Ενεργειακή Διακυβέρνηση

By | 17/11/2008

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί προτεραιότητα για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Η ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ διέπεται από τρεις στόχους οι οποίοι υιοθετούνται και σε εθνικό επίπεδο. Ο πρώτος αφορά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ο δεύτερος στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ο τρίτος στην προστασία του περιβάλλοντος. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση θα καταστήσει δυνατή την εκμετάλλευση του εξοικονομούμενου ενεργειακού κόστους με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας, βοηθώντας έτσι την Ελλάδα να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας. Η έκθεση ΣΔΕΑ (Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΚΑΠΕ) αποτελεί το πρώτο Εθνικό roadmap, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ για παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών, μέσω των ESCOs (Energy Services Companies) και την μέτρηση του End User Efficiency.

Οι εταιρείες αυτές (ESCO) χρηματοδοτούν τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνουν σαν ανταμοιβή για ορισμένα χρόνια τμήμα του οφέλους που προκύπτει από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω της πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/EC προάγει τη δημιουργία ESCOs στις χώρες μέλη. Οι ESCOs είναι εταιρίες που σαν στόχο έχουν να βοηθήσουν τους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φυσικού αερίου να μειώσουν το συνολικό κόστος χρήσης της ενέργειας. Αυτές οι εταιρείες υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 50-75 χρόνια αν και αρχικά δεν υπήρχε η συγκεκριμένη ονομασία. Βέβαια οι λειτουργίες που επιτελούσαν ήταν όμοιες με αυτές που εξυπηρετεί μία σύγχρονη ESCO. Οι εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών είναι εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Μια τέτοια εταιρεία επενδύει για λογαριασμό του πελάτη-συνεργάτη στο χώρο του σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για τη λειτουργία τους και βεβαίως με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ενεργειακές δαπάνες του πελάτη. Η αμοιβή της εταιρείας προκύπτει ακριβώς από την επιτυγχάνουσα μείωση των δαπανών ενέργειας του πελάτη. Για ένα προσυμφωνημένο χρόνο, π.χ. ορισμένα έτη, ο πελάτης πληρώνει στην εταιρεία ένα ποσό που σχετίζεται με την επιτυγχάνουσα μείωση των δαπανών του σε ενέργεια. Έτσι και η εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών έχει όφελος από τις επενδύσεις που πραγματοποίησε. Η εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητο να έχει μεγάλη κεφαλαιουχική υποδομή αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί τραπεζικό δανεισμό. Ταυτόχρονα ο πελάτης δε χρειάζεται να επενδύσει κεφάλαια για την εξοικονόμηση ενέργειας που είτε δεν έχει είτε θέλει να τα χρησιμοποιήσει αλλού πιο επωφελώς. Με τον τρόπο αυτό εάν κάποιος φορέας (πελάτης) για οιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. λόγω έλλειψης κεφαλαίων, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας κ.α.) αναθέτει στην εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών το έργο αυτό, η οποία και το υλοποιεί για λογαριασμό του.

Σε μια εποχή που το Διαδίκτυο έχει αναπτυχθεί ραγδαία και δημιουργούνται συνεχώς νέες, πρωτοποριακές εφαρμογές γύρω από αυτό, γεννήθηκε η σκέψη της καταμέτρησης ενεργειακών δεδομένων on-line. Χρησιμοποιώντας ΙΤ λύσεις και εφαρμογές όπως Energy Management Control System (EMCS) τα ενεργειακά δεδομένα μπορούν να ελέγχονται πλέον καθημερινά. Το Internet γίνεται το μέσο από το οποίο γίνεται η εξόρυξη δεδομένων των πληροφοριών κατανάλωσης ενέργειας και οπτικοποίησής τους μέσω έξυπνων portals. Οι ESCOs είναι δεδομένου ότι θα χρειαστούν υπηρεσίες IT Outsourcing ή μία οργάνωση ενός ειδικού τμήματος Πληροφορικής και συγκεκριμένων ΙΤ διαδικασιών για την ανάλυση, παροχή και αξιολόγηση των συγκεκριμένων ενεργειακών υπηρεσιών, ειδικά όταν οι τελευταίες θα παρέχονται και ηλεκτρονικά, μέσω προχωρημένων ΙΤ Συστημάτων (βάση ειδικών CRM συστημάτων για ενεργειακούς πελάτες, όπου η επιλέξιμη πρωτογενής πληροφορία δεν είναι βάση αγοραπωλήσεων αλλά βάση ενεργειακών καταναλώσεων).

Η διαχείριση λοιπόν Ενεργειακών Υπηρεσιών, μέσω αυστηρών διαδικασιών πληροφορικής, δημιουργεί ένα πλαίσιο αριστείας για την εύστοχη δημιουργία και διαχείριση προσωποποιημένων Ηλεκτρονικών Ενεργειακών Υπηρεσιών. Το πλαίσιο λοιπόν που περιλαμβάνει όλα τα standards της ενεργειακής διαχείρισης (ASHRAE, κλπ) και όλα τα standards της πληροφοριακής ολοκλήρωσης (IT Service Management and Strategies) αποτελούν την ομπρέλα της Ενεργειακής Διακυβέρνησης. Δηλαδή μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης όλων των ενεργειακών υπηρεσιών προς το Κράτος ή την ανοικτή ενεργειακή αγορά (Εξοικονόμηση, ΑΠΕ, Εμπορία Ενέργειας, Spot Marketing, ΗΕΠ, Ενεργειακά Πιστοποιητικά κλπ) μέσω προσαρμοστικών Ηλεκτρονικών διαδικασιών και πιστοποιημένων Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Και εάν μάλιστα επιτύχουμε και αποτελεσματικό συσχετισμό και κάποιων συμπληρωματικών φυσικών και λοιπών μεταβλητών (κατανάλωση νερού, πετρελαίου, θερμοκρασία, κλιματολογικά κλπ) η γνώση που θα εξαχθεί θα είναι υψίστης σημασίας.

Εάν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έννοια «Ηλεκτρονική Ενεργειακή Υπηρεσία» θα δούμε ότι η τελευταία αποτελείται από δύο (2) συμπληρωματικές συνιστώσες 1) Την Ενεργειακή Συνιστώσα που αφορά πρότυπα μέτρησης και ανάλυσης – διαχείρισης της Ενεργειακής Πληροφορίας (πχ. ASHRAE, Commissioning, Χαρακτηριστική καμπύλη Κτιρίου, KWh, επερχόμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα κλπ) και 2) την Πληροφοριακή Συνιστώσα, που αφορά την ανάλυση και μοντελοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και τα πρότυπα οργάνωσης και αξιολόγησης ΙΤ υπηρεσιών (ITILv3, CoBIT, ISO20000). Και οι δύο συνιστώσες χρησιμοποιούνται για την Στρατηγική και Επιχειρηματική αξιολόγηση της υπηρεσίας και την μέτρηση του ROI αλλά και άλλων Δεικτών Αποδοτικότητας (KPIs).

Το πλαίσιο της Ενεργειακής Διακυβέρνησης καθορίζει εκείνα τα ενεργειακά και πληροφοριακά πρότυπα για την βέλτιστη ανάλυση, σχεδιασμό, παροχή και αξιολόγηση της εκάστοτε Ενεργειακής Υπηρεσίας, από μία ESCO ή μία παρεμφερή εταιρία ενεργειακών συμβούλων. Η Ενεργειακή Διακυβέρνηση περιγράφει και προτυποποιεί το Ενεργειακό Πληροφοριακό Σύστημα λήψης αποφάσεων, την απαιτούμενη αρχιτεκτονική, τις προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου που θα χρησιμοποιηθούν και την καινοτομική αλγοριθμική βάση ενός πολυδιάστατου μοντέλου ελέγχου, επεξεργασίας, βέλτιστης διαχείρισης και απεικόνισης μίας οποιαδήποτε τράπεζας με ενεργειακές μετρήσεις. Η μέθοδος παροχής των εκάστοτε ηλεκτρονικών ενεργειακών υπηρεσιών θα ακολουθήσει ευρέα πρότυπα Ηλεκτρονικής και Πληροφοριακής Διακυβέρνησης και προάσπισης της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών.

Συνεπώς, η διακυβέρνηση της ενεργειακής υπηρεσίας, μέσω της διακυβέρνησης της Πληροφορικής (IT Governance) μπορεί να χωριστεί σε τρία μεγάλα επίπεδα, τα οποία είναι αλληλοεξαρτούμενα: 1. Διαδικασίες και Έλεγχος (Processes & Control layer), 2. Άνθρωποι και Δομή (People & Structure layer), 3. Τεχνολογία (Technology layer). Το κάθε επίπεδο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σύνολο των μεθοδολογιών του IT Governance και θα πρέπει να υπάρχει μία δυναμική ισσοροπία μεταξύ αυτών των τριών στρωμάτων. Ο κοινός παρανομαστής των παραπάνω επιπέδων δεν είναι άλλος από την Εταιρική Στρατηγική και τους Επιχειρηματικούς Στόχους μιας ESCO οι οποίοι και καθοδηγούν τις αποφάσεις. Σε κάθε στρώμα γίνεται σύγκριση και αντιστοιχίζονται τα διάφορα πρότυπα και best practices τα οποία υπάρχουν και είναι ευρέως αποδεκτά.

Για παράδειγμα το πώς θα γίνει ή οργανωθεί μία μεθοδολογία διαχείρισης ή παροχής ηλεκτρονικής ενεργειακής υπηρεσίας (Service management / delivery & support) περιγράφεται από κάποιες ενότητες του προτύπου ITILv3 και ανήκει στο στρώμα των Διαδικασιών και Ελέγχου. Επίσης, ο έλεγχος και η αξιολόγηση αυτών των διαδικασιών, περιγράφεται από το πρότυπο CoBIT το οποίο ανήκει στο ίδιο στρώμα και μπορεί να έχει και αντίκτυπο στα δύο άλλα στρώματα. Στο στρώμα Τεχνολογία, μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν τα πρότυπα ISO 17799 (Security) κάποιες ενότητες του ITIL (πχ. Configuration & Change Management, κοκ) καθώς και όλο το Infrastracture policy (τηλεμέτρηση κλπ) του κάθε οργανισμού ή κάθε ESCO.

Συνεπώς, εάν προσπαθήσουμε να βρούμε μία περιγραφή, η οποία να μπορεί να περιγράψει τι ακριβώς σημαίνει Ενεργειακή Διακυβέρνηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας βασικός ορισμός είναι ότι «Ενεργειακή Διακυβέρνηση ονομάζουμε εκείνες τις διαδικασίες βάση των οποίων λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις γύρω από επενδύσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς στον χώρο της Ενέργειας και των ευρύτερων Ενεργειακών Υπηρεσιών, ο οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την εταιρική και Εθνική Ενεργειακή στρατηγική και τα πρότυπα Ηλεκτρονικής και Πληροφοριακής Διακυβέρνησης για παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας ». Η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας -κόστους- και των νεόφερτων «ενεργειακών υπηρεσιών – energy services» από τις εταιρίες ESCO θα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2006/32/EC & 2002/91/EC αλλά και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) για εξοικονόμηση ενέργειας τα επόμενα 10 χρόνια.

Αξίζει λοιπόν να θέσουμε από τώρα τις σωστές βάσεις και τα σωστά πρότυπα σε κυβερνητικό επίπεδο (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ, ΚΑΠΕ) για να μπορέσει επιτέλους η Ελλάδα να αποκτήσει έγκριτες και πιστοποιημένες πληροφοριακές διαδικασίες και υποδομές ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ΣΔΕΑ και μιας ενιαίας Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής.

[Πηγή: Δελτίο ΤΕΕ ]

2 thoughts on “Ενεργειακή Διακυβέρνηση

 1. Δημήτρης Μαλτέζος

  Καλή σας μέρα. Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε κάποια από τις εταιρείες που μπορούν να μας παρέχουν υπηρεσίες για την ενεργειακή βελτίωση της πολυκατοικίας μας ?
  Διάβασα το άρθρο της σελίδας :https://www.diaxeiristis.com/?p=455

  Reply
 2. Intelen Group

  Αγαπητέ κ. Μαλτέζο,

  ο Διαχειριστής.com και η Intelen, σε συνεργασία με ειδικευμένες ενεργειακές εταιρίες, θα προσφέρει σύντομα παρόμοιες υπηρεσίες σε πολυκατοικίες. Βασική προυπόθεση είναι η μέτρηση της κατανάλωσης στα διαμερίσματα και στο σύνολο της πολυκατοικιας, η οποία θα επιτευχθεί με ένα ελάχιστο κόστος, βάση καινοτόμων διαδικτυακών μεθόδων. Εν συνεχεία θα υπάρχουν παρεμβατικές ενέργειες και προτάσεις για εξοικονόμηση η οποία θα μετρηθεί και αξιολογηθεί. Το ΥΠΑΝ κινείται προς παρόμοια κατεύθυνση και σύντομα θα ανακοινωθούν δράσεις εντός ΕΣΠΑ για ενεργειακή αποδοτικότητα στον Οικιακό Τομέα

  Περισσότερες πληροφορίες θα έχετε σε λίγες εβδομάδες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόσθετη πληροφόρηση στείλτε ένα email στο info@intelen.gr

  Ευχαριστούμε

  Reply

Απάντηση