Ενεργειακά Πληροφοριακά Συστήματα (ΕIS)

By | 02/10/2008

Photobucket

Τα ενεργειακά πληροφοριακά συστήματα που παρακολουθούν και οργανώνουν την κατανάλωση ενέργειας των πελατών και σχετικά δεδομένα, μέσω του διαδικτύου , εξελίσσονται την τελευταία δεκαετία και μπορούν να θεωρηθούν εξειδικευμένα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Οι δυνατότητες ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος είναι σημαντικές στη διαχείριση ενέργειας καθώς παρέχει δυνατότητες οργάνωσης ενεργειακών δεδομένων καταναλωτών , αναγνώρισης ανωμαλιών στην κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης κόστους ενέργειας, και αυτοματοποιημένη στρατηγική διαχείριση ζήτησης και εστιασμένο profiling καταναλωτών.

Ο πρωταρχικός στόχος των ενεργειακών πληροφοριακών συστημάτων είναι να βοηθήσουν χειριστές εγκαταστάσεων, ιδιοκτήτες και γενικότερα άτομα που παίρνουν τις αποφάσεις, στην σωστή διαχείριση της ενέργειας. Στον τομέα της διαχείρισης κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο καθώς με τη βοήθεια του διαδικτύου καθίσταται μια έγκαιρη και έγκυρη πηγή πληροφοριών για την συμπεριφορά του κτιρίου. Η πραγματικού χρόνου ενημέρωση των καταναλώσεων επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα του κτιρίου, που υπό με συμβατικούς τρόπους (π.χ. λογαριασμούς) είναι δύσκολο να παρατηρηθεί. Έτσι με τη συνεχή ενημέρωση των χειριστών δύναται ο άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση της ενεργειακή στρατηγικής άμεσα ή εντός μια ημέρας.

Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί άμεσα ή σχεδόν άμεσα τις επιπτώσεις των επεμβάσεων του στην συμπεριφορά του κτιρίου. Ένα τέτοιο σύστημα έχει να προσφέρει τα μέγιστα στην διαχείριση κτιρίων, σε σχέση με το συμβατικό τρόπο πληροφόρισης των χρηστών που μπορεί ελάχιστα στοιχεία να προσφέρει στην ενημέρωση αποδοτικότητας της εγκατάστασης. Όλες οι πληροφορίες για τις καταναλώσεις που συλλέγονται από το σύστημα αποθηκεύονται σε βάσης δεδομένων για να γίνει η επεξεργασία τους και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων (data mining βλ.παρακάτω), που αποτελεί και τον πυρήνα του συστήματος.

Ενεργειακό Πληροφοριακό Σύστημα:

  • Συνδυάζει συσσωρευμένες πληροφορίες σε λειτουργικά πληροφορικά συστήματα
  • Μειώνει λειτουργικά κόστη
  • Μεγιστοποιεί την αποδοτικοτήτα  ελέγχου και λειτουργίας
  • Ενεργειακά Προφίλ/Μέτρηση πραγματικού χρόνου
  • Προηγμένοι μετρητές δημιουργούν μια ακριβή εικόνα της κατανάλωσης, γνωστή και ως προφίλ φορτίου
  • Ενημέρωση για την κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο (τάξη λεπτών)
  • Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε επιμέρους καταναλώσεις για άμεση πληροφόρηση της χρήσης τους
  • Καταγραφή της χρήσης (πότε, πόσο) και άμεση κοστολόγηση της.
  • Κατάργηση Λογαριασμών “Έναντι”

Ενεργειακό Προφίλ Καταναλωτή

Οι πληροφορίες που βρίσκονται στο ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα μπορούν με μια έξυπνη εξόρυξη δεδομένων μπορεί να συνθέσουν το ενεργειακό προφίλ ενός καταναλωτή. Το προφίλ αυτό μας δείχνει τι καταναλώνει ο χρήστης (κτίριο) ανά πάσα στιγμή και αποτελεί τον πυρήνα για τη λήψη των αποφάσεων του συστήματος. Από το προφίλ αυτό μπορούμε να βρούμε αιχμές στην κατανάλωση, μέσες καταναλώσεις και γενικότερα σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να συντελέσουν στην ορθότερη διαχείρισης της ενέργειας. Για παράδειγμα ο εντοπισμός ετεροχρονισμένων αιχμών στην κατανάλωση διαφόρων χρηστών, και υπέρθεσή τους οδηγεί σε ομαλότερες καμπύλες ζήτησης ενέργειας. Επιπλέον τα προφίλ αυτά μπορούν να ιεραρχικοποιηθούν ώστε να γίνει εντοπισμός ενεργοβόρων καταναλωτών ή ακόμα και συσταδοποίηση προφίλ ανάλογα με την κατανάλωση ή την περιοχή ώστε να μελετηθεί η επίδραση κατασκευαστικών χαρακτηριστίκων του κτιρίου ή η επίδραση του μικροκλίματος μια περιοχής στην κατανάλωση ενέργειας.

Εξόρυξη Ενεργειακών Δεδομένων

Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) είναι η διαδικασία εύρεσης πληροφοριών από ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Με χρήση της σταστιστικής και λογικής ανάλυσης αλλά και με ανίχνευση προτύπων (pattern) γίνεται εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη βάση δεδομένων ενός ενεργειακού πληροφοριακού συστήματος βρίσκεται μεγάλος όγκος πληροφοριών για τις καταναλώσεις των χρηστών οι οποίες πρέπει να κωδικοποιηθούν σε συγκεκριμένα προφίλ και με «έξυπνους» αλγορίθμους να γίνει εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

[Πηγή]

Απάντηση