Μελέτη Πυροπροστασίας

By | 20/09/2008

Photobucket

Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην δεύτερη περίπτωση η μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέμπονται στην πυροσβεστική υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής πυροπροστασίας και αφού θεωρούνται επιστρέφουν στην πολεοδομία.

Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας θεωρείται μέρος της αρχιτεκτονικής μελέτης και επομένως δικαίωμα υπογραφής έχουν οι ειδικότητες των μηχανικών που σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν αρχιτεκτονικές μελέτες (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί μηχανικοί, Τοπογράφοι περιορισμένο δικαίωμα)

Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θεωρείται σύνθετη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και επομένως μπορούν να την υπογράφουν μόνο Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανικοί.Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Οριακό σημείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32) “Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων” .

Ως Υφιστάμενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού Δ/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988.

Επίσης η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς

• στην παθητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοού με το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

• στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

One thought on “Μελέτη Πυροπροστασίας

  1. Pingback: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ » Blog Archive » Ποινικά υπεύθυνος για τη μη τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Απάντηση